Regulamin korzystania ze strony

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej podlegają następującym warunkom. Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody, prosimy o niekorzystanie z tej strony. Ta strona internetowa została opracowana i jest prowadzone przez URSAPHARM Arzneimittel GmbH (zwane dalej URSAPHARM). Zastrzegamy sobie prawo, by wedle własnego uznania zmieniać i/lub zawiesić prowadzenie całości lub dowolnej części naszej strony internetowej, Ogólnych warunków użytkowania, Ogólnych warunków współpracy oraz Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, w dowolnym terminie i bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym prosimy o ich ponowne przeczytanie podczas kolejnych odwiedzin na naszej stronie i uwzględnienie ewentualnych zmian/ uzupełnień.

Pozwolenie na użytkowanie

Wszelkie informacje, dokumenty i zdjęcia zamieszczone na niniejszej stronie stanowią własność URSAPHARM. Użytkownik jest upoważniony do korzystania z nich z zastrzeżeniem zachowania na wszystkich ich kopiach informacji dotyczących praw autorskich, wykorzystywania takich informacji wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek, niewprowadzania w nich żadnych zmian oraz korzystania z ilustracji zamieszczonych na stronie jedynie wraz z odpowiadającą im treścią.

Znaki towarowe

Wszelkie nazwy handlowe zamieszczone na tej stronie internetowej są znakami towarowymi URSAPHARM, jej firm zależnych, powiązanych, licencjodawców lub partnerów joint venture. Nieuprawnione używanie i nadużywanie tych znaków towarowych, a także wszelkiej innej zawartości niniejszej strony jest kategorycznie zabronione i może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej, praw do znaków towarowych lub innych praw własności.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma URSAPHARM opracowała informacje zamieszczone na tej stronie internetowej ze źródeł zewnętrznych lub wewnętrznych zgodnie z najlepszym stanem wiedzy i przekonaniami oraz z należytą starannością. Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco uzupełniać i aktualizować zamieszczone tu informacje. Informacje opublikowane na tej stronie internetowej mają na celu wyłącznie przedstawienie firmy URSAPHARM oraz jej produktów i usług. Nie udzielamy jednak żadnej gwarancji, ani wyraźnej, ani dorozumianej, że informacje te są kompletne i prawidłowe. W szczególności należy pamiętać, że informacje mogą być nieaktualne. Dlatego też przed ich wykorzystaniem zalecamy każdorazową weryfikację informacji zamieszczonych na stronie. Wskazówki opublikowane na tej stronie nie zwalniają jej użytkowników z obowiązku ich sprawdzenia, w szczególności zamieszczonych tu kart danych bezpieczeństwa i informacji technicznych, jak również naszych produktów pod kątem ich przydatności do procesów i celów, do których są przeznaczone. Jeżeli potrzebują Państwo specjalnej porady lub instrukcji dotyczących naszych produktów lub usług, prosimy o bezpośredni kontakt. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z niniejszej strony i jej zawartości. URSAPHARM, jak również żadne strony trzecie zaangażowane w tworzenie, produkcję lub przekaz treści zawartych na niniejszej stronie, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu strat lub szkód wynikających z dostępu lub niemożności dostępu, korzystania lub niemożności korzystania ze strony, lub też wynikających z powoływania się na informacje zawarte na stronie.

Linki/odniesienia do stron osób trzecich

Nasza strona może zawierać linki lub odniesienia do stron osób trzecich. Zamieszczenie linków do stron osób trzecich nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem zawartości tych stron przez URSAPHARM. URSAPHARM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność ani treść takich stron internetowych, ani z tytułu szkód ani obrażeń powstałych w wyniku wykorzystania takich treści. Linki do innych stron internetowych zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkowników tej strony. Użytkownik łączy się z taką stroną na własne ryzyko.

Informacje przekazywane przez użytkowników

Użytkownik strony internetowej ponosi pełną odpowiedzialność za treść i poprawność wszelkich informacji przesyłanych URSAPHARM i za to, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich. Użytkownik wyraża zgodę, by firma URSAPHARM gromadziła te informacje i wykorzystywała je do celów analizy statystycznej lub do innych określonych celów biznesowych, chyba że będzie to dotyczyć danych osobowych związanych z danymi inwentaryzacyjnymi lub danych o użytkowaniu, o których mowa w art. 5 i 6 niemieckiej ustawy o ochronie danych uzyskanych w ramach usług telefonicznych i informatycznych (TDDSG). Firma URSAPHARM jest w szczególności upoważniona do wykorzystywania treści takich wiadomości, w tym również zawartych w nich pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik lub know-how, do dowolnych celów, w tym do opracowania, produkcji i/lub marketingu produktów lub usług oraz odtwarzania takich informacji i ich udostępniania stronom trzecim, bez żadnych ograniczeń.